Īstenotie projekti

Atšķirīgais vieno!

Projekta mērķi ir: veicināt jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicinot starpkultūru komunikāciju un attīstību, kā arī veicināt latviešu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību skolēnu vidū un latviešu skolēnu informēšanu par mazākumtautību kultūru.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Valmieras 5. vidusskolu un Valmieras 2. vidusskolu. Projektā tieši tiks iesaistīti 60 šo skolu jaunieši vecumā no 15 – 18 gadiem.

Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja piedalīties pasākumos „Valmieras jauniešu NVO diena” un „Sadraudzības vakars”, iepazīstoties ar Valmieras jauniešu NVO darbību, to iespējām, tādējādi labāk iepazīstot pilsoniskās un demokrātiskās līdzdalības formas. Valmieras 5. vidusskolā tiks organizētas radošās darbnīcas, kas veicinās latviešu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību skolēnu vidū un latviešu skolēnu informēšanu par mazākumtautību kultūru. Projekta ietvaros norisināsies konkurss „Recepte Eiropai”, kurā jauniešiem būs jāiejūtas Eiropas ārstu lomā, nosakot šī brīža Eiropas veselības stāvoklis un jāizraksta recepte Eiropas veselības stiprināšanai. Projekta dalībnieki viesosies arī Rīgas Ukraiņu vidusskolā, „Ukrainas dienā” iepazīstot ukraiņu tradīcijas un kultūra. Projekta laikā jaunieši arī apmeklēs ES māju Rīgā, kur iepazīsies ar ES mājas darbu, uzzinās vairāk par ES institūcijām, kā arī iepazīsies ar Latvijas pārstāvniecības ES darbību.

Projekta aktivitātes tiks dokumentētas fotogrāfijās, un projekta noslēgumā tiks izveidota ceļojošā izstāde no labākajām fotogrāfijām, kas tiks eksponēta visās projekta partneru skolās.

Projekta budžets: 3415,74 LVL. Projekta īstenošanu finansē LR Kultūras ministrija Latvijas NVO fonda programmas
sabiedrības saliedēšanai „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2012. gada 17. decembra līdz 2013. gada 7. aprīlim.

km

logo-kultura-lv

Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā

Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2012.-30.06.2013.

Projektu īsteno biedrība „Culturelab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas”.

Projekta mērķis – palielināt nevalstisko organizāciju līdzdalības kapacitāti kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā. Projekta mērķa grupa – Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju darbinieki, biedri un brīvprātīgie, kas vēlas uzlabot sabiedrībai sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti reģionā un ietekmēt vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa kultūrpolitikas plānošanu un īstenošanu.

Projekta dalībnieki uzlabos savas zināšanas par politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesiem, tos ietekmējošiem faktoriem un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijā un Eiropā pēc speciāli izstrādātām apmācību programmām. Projekta dalībnieki uzlabos savas argumentācijas un sadarbības prasmes, lai efektīvi varētu aizstāvēt savu viedokli un pārstāvēt sabiedrības grupas intereses vietējā un nacionālā mērogā, veidojot ilgtspējīgu reģionālo kultūrpolitiku.

Projektā tiks veicināta sadarbība starp kultūras NVO Vidzemē un citās Eiropas valstīs, pārņemot pozitīvo pieredzi un kopīgi iestājoties par aktīvu kultūras līdzdalību Eiropā ar Eiropas starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO un Lielbritānijas/Īrijas asociācijas Voluntary Arts palīdzību.

Projekta ietvaros tiks veikta izpēte par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdarbībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm, projekta dalībniekiem izstrādājot rekomendācijas Latvijas kultūrpolitikas modeļa uzlabošanai.

Projekta gaitā izstrādātās apmācību programmas, pētījums un rekomendācijas būs pieejami nozares interesentiem interneta portālā „Kultūra un Attīstība” un biedrības „Haritas” mājas lapā.

Projekta kopējais budžets 13 374 LVL.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. ESF programmas apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Papildus informācija:
Agnese Grunte, biedrības „Haritas” projektu vadītāja
Tel. 28352787. E-pasts: agnese.grunte@gmail.com

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Tava mūzika manā pilsētā

Projekts „Tava mūzika mūsu pilsētā” tika iecerēts kā risinājums kultūras pasākumu pieejamībai dažāda  vecuma un interešu  mērķauditorijām, kā arī pilsētas daudzveidīgākas kultūrvides veidošanai. Projekta norises piedāvāja interesantu un kvalitatīvu atpūtas veidu dažādu paaudžu un sociālo slāņu cilvēkiem, dažādoja kultūras pasākumu piedāvājumu pilsētā un veicināja Valmieras un Vidzemes novadu kultūras jomu sadarbību.

Projekta ietvaros organizētajos bezmaksas koncertos četrus mēnešus ikvienam bija iespēja iepazīt Vidzemes reģiona dažādu žanru mūziķu radošo sniegumu.  Ņemot vērā to, ka vasarā valmierieši un pilsētas viesi labprāt apmeklē brīvdabas pasākumus,  koncerti notika reizi mēnesī Valmieras Pilsdrupu estrādē.

Interesenti varēja apmeklēt mūzikas koncertus, kuros piedalījās dažādu žanru mūziķi no Vidzemes reģiona. Koncertos piedalījās folkloras, vokālo ansambļu, alternatīvās un instrumentālās mūzikas kolektīvi.

Projekts  realizēts par Valmieras pilsētas pašvaldības kultūras projektu konkursā iegūtajiem līdzekļiem. Piešķirtais finansējums: 450.00 LVL. Projekts īstenots no 2012. gada maija līdz 2012. gada septembrim.

Vienotai un pilsoniskai Vidzemei

Projekts realizēts LR Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts integrācijas jomā” ietvaros. Iepēju realizēt projektu biedrība ieguva, uzvarot Kultūras ministrijas rīkotajā projektu konkursā “Integrācijas pasākumi 2011″.

Projekta mērķis: stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas Vidzemes reģiona iedzīvotāju vidū, kā arī attīstīt pilsonisko izglītību Vidzemes reģionā, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.

Galvenās projekta aktivitātes: konkurss Vidzemes mazākumtautību jauniešiem video un eseju formā par integrācijas un politikas jautājumiem, konsultāciju nodrošināšana Vidzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām, Vidzemes kultūras darbinieku tikšanos un konferences organizēšana, sadarbībā ar organizācijas biedriem plānotas informatīvās dienas, uzlabota informācijas aprite par NVO aktualitātēm Vidzemes reģionā, tajā skaitā izstrādāta informācijas platforma.

Projekta ieviešanu finansēja LR Kultūras ministrija. Kopējā budžeta summa: LVL 5243,43.

Projekts realizēts no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim.

Atbalsts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „HARITAS” darbībai

2009. gada septembrī Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprināja projektu konkursa rezultātus “NVO darbības atbalsta programmā”, piešķirot Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai „Haritas” finansējumu 8 000 EUR darbības atbalstam 2009. gadā. Datrbības atbalstam 2010. gadā tika piešķirti 23 961,02 EUR.

„NVO darbības atbalsta programma” tiek finansēta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros, lai atbalstītu pieredzējušas nevalstiskās organizācijas, kas sekmīgi darbojas pilsoniskas sabiedrības attīstības labā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” darbības ilgtspēju, attīstot pietiekamu un kvalitatīvu finanšu, tehnisko un cilvēkresursu kapacitāti, kas vērsta uz sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu Vidzemes reģionā, veidojot investīcijas pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Projekta ietvaros tika īstenotas vairākas aktivitātes – veidota interneta mājaslapa latviešu un angļu valodā, kur vienuviet pieejama informācija par kultūras jomas aktualitātēm, datubāze par finansējuma piesaistes iespējām, kā arī informācija par partneriem Latvijā un ārzemēs. Lai aktivizētu kultūras organizāciju sadarbības tīklu „Eiropas kultūras identitāte” Vidzemes reģiona un Latvijas mērogā, izveidota kultūras organizāciju datubāze. Biedrība turpināja gatavot un ieviest biedrības mērķiem atbilstošus sociālos kultūras projektus un starpnozaru sadarbības projektus. Tāpat „Haritas” piedāvāja bezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām projektu pieteikumu sagatavošanā, finanšu piesaistes un sabiedrisko attiecību jautājumos. Viens no uzdevumiem bija arī kultūras organizāciju sadarbības tīkla paplašināšana, piesaistot partnerus no citām Eiropas valstīm.

Projekts tika realizēts no 2009. gada 10. septembra līdz 2010. gada 31. decembrim.

Eiropas kultūras iela

2010. gada vasarā Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” īstenoja projektu – organizēja starptautisku festivālu „Eiropas kultūras iela”, kurā piedalījās dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Festivāla mērķis – veicināt starptautisku sadarbību starp dažādām institūcijām un jomām, kā arī veicināt sabiedrības iesaistīšanos sadarbības veidošanā. Festivāls notiika 2010. gada 23. un 24.jūlijā Valmierā.

Projektu atbalstīja Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments, Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras kultūras institūcijas, Valmieras Valsts ģimnāzija, Francijas kultūras centrs, kā arī Spānijas un Portugāles vēstniecības Latvijā.

Starptautisks kultūras projekts “Vietējais dodas pie globālā”

2007. gadā Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru iesaistījās Mūžizglītības programmas Grundtvig atbalstītā starptautiskā projektā „Vietējais dodas pie globālā”. Projektā piedalījās pieaugušo izglītības jomas organizācijas – Mītu un folkloras centrs (Grieķija), Bulgārijas infocentrs „Tryavna”, Vidējās un pieaugušo izglītības skola Melidē (Spānija), kā arī Dānijas Amatnieku asociācijas pārstāvji. Ikviena dalīborganizācija projektā pārstāvēja savu spēcīgāko darbības jomu.
Projektā katras dalībvalsts partneri veidoja dažādus materiālus – bulgāri sagatavoja brošūru par pieaugušo apmācības metodēm, grieķi apkopoja piecu valstu mītus un pasakas, spāņi – tradicionālās spēles, dāņi sagatavoja plašu materiālu par rokdarbiem. Latvijas pārstāvji bija tbildīgi par dalībvalstu dziesmu diska sagatavošanu.
Projekta īstenošanas laikā tika veidota pārrobežu komunikācija starp organizācijām un iedzīvotājiem, kā arī izmantotas katras valsts vietējās tradīcijas un kultūra kā netradicionālas metodes arī angļu valodas apmācībām, interneta vides apguvei un citu iemaņu gūšanai.

Projekta ”Vietējais dodas pie globālā” aktivitātes norisinājās no 2007.gada novembra līdz 2009.gada jūlijam. To īstenošanai no Mūžizglītības programmas Grundtvig piešķirti 16 600 eiro.

Par projekta dalībvalstīm: Latvija tika pārstāvēta ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību ”Haritas”, kas iniciē un īsteno dažādus kultūras projektus kultūrizglītības, profesionālās mākslas, tautas mākslas jomā un sociālos kultūras projektus. Partneris šajā projektā bijaValmieras Kultūras centrs – tautas deju ansamblis ”Gauja” devās uz kultūras festivālu Grieķijā.

Projektā iesaistījās Infocentrs Tryavna no Bulgārijas, kurā darbojas augsti kvalificētu treneru un skolotāju komanda, kas sekmē apmācības attīstību reģionā. Dānija tika pārstāvēta ar Dāņu amatniecības biedrību, kas pārstāv mākslu un amatniecību – biedrība strādā, lai saglabātu tradicionālo dāņu kultūru, mākslu un amatniecību. Grieķijas kultūru prezentēja Mītu un folkloras pasaku centrs, kura mērķis ir veicināt cilvēku interesi par tradīcijām, mītiem, pasakām un grieķu kultūras mantojumu. Savukārt Spāniju projektā pārstāvēja Vidējās un pieaugušo izglītības skola no Melides.

Projekta mājas lapa – http://www.attic.tryavna.biz/

Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē

Projekts „Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē” īstenots ES Pārejas programmas grantu shēmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 79300 EUR. Projekta realizēšanai Sabiedrības integrācijas fonds ir piešķīris 71300 EUR, astoņas projektā iesaistījušās pašvaldības piedalās ar līdzfinansējumu katra 1000 EUR apmērā.

Projektā iesaistītās pašvaldības:
Burtnieku novada dome;
Ipiķu pagasta padome;
Kauguru pagasta padome;
Naukšēnu pagasta padome;
Ramatas pagasta padome;
Sēļu pagasta padome;
Vilpulkas pagasta padome
Burtnieku pagasta padome;
Valmieras rajona padome.

Projekta partneris – Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”

Projekta mērķi:
– veicināt Valmieras rajonā dzīvojošo mazākumtautību kultūras aktivitātes;
– veicināt kultūru dialogu, paplašināt kultūras kontaktus starp etniskām grupām, atbalstīt latviešu un mazākumtautību kopējos kultūras projektus;
– nodrošināt informācijas pieejamību par aktualitātēm kultūras dzīvē un iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos kultūras pasākumos;
– paplašināt Valmieras rajona un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāju zināšanas un izpratni par mazākumtautību kultūrvērtībām;
– popularizēt un attīstīt mazākumtautību kultūru daudzveidību Valmieras rajonā.

Projekta aktivitātes:
– apmācības integrācijas projektu vadībā;
– mākslas nometne bērniem Mazsalacā;
– Folkloras pēcpusdiena igauņu folklorista Reiņa Seppa mājās Ipiķos;
– nometne Naukšēnos “Piedzīvojums laika labirintā”;
– mazākumtautību tradīciju vakars “Pie čigānu ugunskura” Vilpulkā;
– literārs pasākums “Eiropas nolaupītie” Burtniekos;
– sesija-koncerts “Puškins un Engelhards” Sēļu muižā;
– Valmieras rajona kultūras organizāciju sadarbības tīkla izveide;

Projekts īstenots ES Pārejas programmas grantu shēmas “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros.

Komentēt

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: